ESLAB Evropská silniční laboratoř

NEZÁVISLÁ AKREDITOVANÁ SILNIČNÍ LABORATOŘ

Komplexní služby v oblasti zkoušení stavebních materiálů v souvislosti s projektovou přípravou, realizací staveb a opravami všech typů pozemních komunikací, ploch a letišť.

Kontaktujte nás

O Nás

Jsme nezávislá zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod číslem 1699 (Politika kvality - QMS)

Jsme laboratoř zaměřená na zeminy, kamenivo, asfaltová pojiva, asfaltové směsi a betony. Na staveništích provádíme kontrolní, přejímací a rozhodčí zkoušky konstrukčních vrstev nebo částí. Zpracováváme ITT zkoušky (počáteční zkoušky typu) asfaltových směsí, průkazní zkoušky recyklovaných směsí zpracovávaných za horka i za studena, včetně průkazních zkoušek nestmelených směsí.

Poskytujeme nezávislé poradenství v oblasti přípravy a realizace staveb.

Zajišťujeme odbornou přípravu pro stavební společnosti, projektanty a státní správu. Zaměřujeme se zejména na oblast technologií provádění staveb, zkušebnictví včetně kontrolní činnosti na stavbách.

Zajišťujeme komplexní diagnostické činnosti

  • Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací od Ministerstva dopravy ČR
  • Autorizace ČKAIT v oboru Dopravních staveb
  • Certifikace ISO 9001 pro průzkumné a diagnostické práce související s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací
  • Georadar – GPR
  • Měření únosností vozovek FWD / HWD
  • Měření povrchových vlastností vozovek
  • Provádění a dokumentace sond, odběry vzorků pro laboratorní analýzy
  • Výpočty a návrhy konstrukcí vozovek včetně variantních řešení
  • Zpracování návrhů změn projektové dokumentace a proveditelnosti navržených technologických řešení

Lidé

Ing. František BABKA

jednatel
frantisek.babka@eslab.cz
(+420) 602 646 250

Zuzana UNGEROVÁ

jednatelka
zuzana.ungerova@eslab.cz
(+420) 281 911 224

Ing. Jiří PRÜCKNER

manažer kvality
info@eslab.cz
(+420) 724 343 784

Petr MARTSCHINI

asfaltové směsi, asfalty, kamenivo, recyklace
petr.martschini@eslab.cz
(+420) 735 176 953

Milan BECK, DiS.

diagnostika a průzkumy vozovek
milan.beck@eslab.cz
(+420) 735 176 951

Martin HOŠEK

zeminy, zemní práce, konstrukční vrstvy vozovek
martin.hosek@eslab.cz
(+420) 735 176 954